Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rodek RA280E

1 × 110 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 110 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,6A
Wirkungsgrad 57,1%

1 × 400 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 54,8A
Wirkungsgrad 54,5%

400 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus