Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System Twister F4-560

1 × 160 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 149 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 133 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 57,6A
Wirkungsgrad 68,6%

1 × 488 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 392 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 95A
Wirkungsgrad 61,6%

784 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System Twister F4-560

1 × 156 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 146 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 129 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 57A
Wirkungsgrad 67%

1 × 467 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 376 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 94,6A
Wirkungsgrad 59,4%

752 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus