Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Recaro RX 8407

1 × 146 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 137 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 119 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 54,4A
Wirkungsgrad 64,7%

1 × 424 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 324 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 90A
Wirkungsgrad 53,7%

648 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Recaro RX 8407

1 × 148 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 139 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 121 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 56A
Wirkungsgrad 64%

1 × 433 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 350 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 95,5A
Wirkungsgrad 54,7%

700 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus