Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Ground Zero GZRA 4200X

1 × 66 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 59 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,8A
Wirkungsgrad 62,4%

1 × 188 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 164 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 46,4A
Wirkungsgrad 52,3%

328 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus